b_150_100_16777215_00_images_poradnik_art1.jpg

Regularne sprawdzanie stanu technicznego regałów magazynowych i natychmiastowe wychwycenie wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości oraz wymiana zużytych elementów może nas ustrzec przed awarią systemu a także przed ewentualnymi wypadkami przy pracy. 

Jakie przepisy regulują kwestie bezpieczeństwa pracy magazynu?
Podstawowymi przepisami są art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, które mówią, że odpowiedzialność w zakresie organizacji pracy i wyposażenia technicznego spoczywa na pracodawcy i osobach kierujących pracownikami. Powinni oni w taki sposób je zabezpieczyć i kontrolować  aby zapewnić bezpieczeństwo osobom w nim pracującym.

Ważne wskazówki dla użytkowników lub właścicieli magazynów, dotyczące użytkowania i kontroli stanu technicznego regałów można znaleźć w  Polskiej Normie:
- PN-EN 15635:2010P Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń składowania.

Norma ta przypomina o tym, że to właściciel magazynu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób pracujących w magazynie a co za tym idzie, utrzymanie bezpiecznego stanu technicznego urządzeń w nim się znajdujących. Norma ta sugeruje wskazanie osoby osobiście odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urządzeń do składowania. Wiąże się to z okresowym przeprowadzaniem kontroli i przeglądu systemu regałów, przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę. Często takie obowiązki i uprawnienia powierza się kierownikowi magazynu lub firmie zewnętrznej. Użytkownik regałów powinien mieć świadomość, że podczas eksploatacji niemal zawsze dochodzi do sytuacji, w których powstają trwałe odkształcenia elementów regałów. W normie określone zostały dopuszczalne wartości takich odkształceń. Ich przekroczenie wymaga dokonania wymiany elementów regałów. Odkształconych elementów regałów nie należy naprawiać, ponieważ spowoduje to zmiany w strukturze materiału, z którego element był wykonany, co może mieć niekorzystny wpływ na jego dalsze właściwości wytrzymałościowe.
Przeglądy powinny zostać zakończone sporządzeniem protokołu pokontrolnego z wykazem ewentualnych uszkodzeń elementów regałów i zaleceniami dotyczącymi  usunięcia usterek.

Pamiętajmy, Polskie Normy nie stanowią prawa pracy, a zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386 ze zm.) ich stosowanie jest dobrowolne.

Subskrypcja