b_150_100_16777215_00_images_stories_art_85.jpg

W kwietniu 2009 roku w życie weszły zmiany w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszące się do transportu towarów. Przed ich przedstawieniem chcielibyśmy przytoczyć definicję pojęcia „ręczna praca transportowa”, którą uważa się za:

"każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie."

W artykule przedstawiamy przepisy dotyczące tego zagadnienia.

Obowiązkami pracodawcy w tym zakresie jest: 

- dołożenie wszelkich starań, aby zmniejszyć zakres ręcznych prac transportowych w przedsiębiorstwie,

- ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem ręcznych prac transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:

  • masę przemieszczanych przedmiotów
  • warunki środowiska pracy
  • organizację środowiska pracy
  • indywidualne predyspozycje pracownika

- przedsięwziąć właściwe środki, aby to ryzyko zmniejszyć i gdzie to możliwe –  zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do wielkości, masy i rodzaju przemieszczanych przedmiotów, umożliwiający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy

Przy tej okazji warto zaznaczyć, iż w zakresie pojęcia ręczna praca transportowa mieści się również transport za pomocą wózków widłowych potocznie zwanych paleciakami jak i popularnymi wózkami magazynowymi platformowymi i dwukołowymi.

Przepisy 

Do nowelizacji przepisów z 2009 roku kwestia transportów towaru na wózkach paletowych lub innych wózkach magazynowych wyglądała następująco. Były one traktowane jako wózki 4-kołowe co w praktyce oznaczało, że zgodnie z obowiązującym prawem dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku transportowym po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie mogła przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. W konsekwencji ładunek o ciężarze 800 kg mógł być transportowany przez 2 osoby.

Nowelizacja przepisów z kwietnia 2009 roku wprowadziła zmiany polegające na:

- na wózku 4-kołowym dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 450 kg

W świetle tych przepisów, ręczne wózki paletowe także są zaliczane do wózków 4-kołowych.

ZMIANA: likwidacja zapisu „na pracownika” w praktyce oznacza, iż operator wózka magazynowego może transportować na nim towar o maksymalnym ciężarze 450 kg, a paleta przekraczająca tą wagę nie może być , tak jak wcześniej miało to miejsce, transportowana przez na przykład 2 pracowników, gdyż jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami BHP. W takim wypadku towar musi być przewożony wózkiem z napędem elektrycznym.
Podsumowanie 

Reasumując  w chwili obecnej na wózkach transportowych można przewozić ciężary:

1)     płaski teren o równej nawierzchni:

  • wózki 2-kołowe – 350 kg
  • wózki 3 i 4-kołowe – 450 kg

2)     przy pochyleniu nawierzchni o więcej niż 5 %:

  • wózki 2-kołowe – 250 kg
  • wózki 3 i 4-kołowe – 350 kg

 

Subskrypcja